خبر نامه ها

سومین شماره خبرنامه همایش کودکی در ایران

سومین شماره خبرنامه همایش کودکی در ایران شامل مطالب زیر است: پیام دکتر مصطفی معین رئیس همایش

دومین شماره خبرنامه همایش کودکی در ایران

دومین شماره خبرنامه همایش کودکی در ایران شامل مطالب زیر است: سرمقاله به قلم مهدی یوسفی گزارشی از سخنرانی دکتر مصطفی معین

نخستین شماره خبرنامه همایش کودکی در ایران

نخستین شماره خبرنامه همایش کودکی در ایران حاوی مطالب زیر است: معرفی مؤسسه رحمان، انجمن حمایت از حقوق کودکان، شورای کتاب کودک،