به نام خداوند متعال

برنامه راهبردي موسسه رحمان
١٣٩٩-١٤٠٤
چشم انداز(vision)

رحمان براي تحقق ” توسعه اجتماعی پايدار جامعه ايرانی “تلاش مي كند . و بر اين باور است توسعه پايدار بدون دارا بودن جامعه‌اي سالم ممكن نيست. داشتن جامعه سالم نيز در گرو شناسايي و مديريت درست مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي ، بهبود وضعيت اجتماعي و كيفيت زندگي مردم است . اين چنين است كه شأن، كرامت و مقام انسان ها حفظ خواهد شد.

ماموريت(mission)

رحمان، مؤسسه‌اي غيرانتفاعي و مردم نهاد است كه براي؛ كاهش، كنترل و پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي در جامعه ايران با رويكردي علمي-فرهنگي تلاش مي كند.

اهداف كلان

١-شناسايي و چاره‌جويي مسائل اجتماعي،

٢- اصلاح نگرش‌ها و رفتارهاي اجتماعي جامعه،
٣- مشاركت در ساماندهي و توسعه ظرفيت‌هاي موجود مدني و
٤- حمايت از حقوق اجتماعي آسيب‌ديدگان و آسيب‌پذيران

مؤسسة رحمان ، بر اساس اهداف و منابع در دسترس خود، آگاهانه محدوده فعاليت خود را خارج از جايگاه‌هاي”الف”، “و” و “ه” مي‌داندو قصد دارد در حوزه “ب” و “ج” و “د” فعاليت كند.

مؤسسه‌های مردم‌نهاد کنش‌محور                                                            مؤسسه‌های مطالعاتی دانش‌محور

و ه د ج ب الف
مداخله مستقیم ایجاد شور ، حساسیت و حرکت اجتماعی اطلاع‌رسانی – تاثیر بر افکارعمومی  نقد سیاست‌ها و ترغیب گروه­‌های متنفذ و دیده‌بانی مطالعات کاربردی مطالعات بنیادی

 

ارزش ها واصول:

١- احترام به عزت و كرامت انساني
٢- عدالت خواهي و آزادي‌خواهي
٣- نگاه علمي و دانش‌محور
٤- استقلال علمي و حرفه‌اي
٥- آينده‌نگري و خردگرايي
٦- رويكرد چاره‌جو و توسعه‌گرا در امور

مخاطبان

موسسه رحمان، سازماني است با هدف اصلاح اجتماعي كه سازوكار غير مستقيم را براي تأثير اجتماعي برگزيده و به دنبال آن‌ست که از طريق گروه‌هاي زير بر سياست‌هاي اجتماعي و افكار عمومي تأثير گزارد.
١-سياستگذاران اعم از مجريان ومراجع تصميم گيري
٢-پژوهشگران،انجمن هاي علمي،روشنفكران ونخبگان اجتماعي به عنوان عامل آگاهي بخشي اجتماعي
٣-فعاﻻن اجتماعي و سازمان هاي مردم نهاد–به عنوان بخش اصلي جامعه مدني كشور

راهبردها

١- افزايش تأثير اجتماعي مطالعات و پژوهش‌ها

از طريق :
– ارتقاي فرايند موضوع‌يابي علمي و مبتني بر نياز مخاطبان
– تنوع‌بخشي در شيوه انتشار نتايج مطالعات
– نقد و پيشتهاد سياست‌هاي اجرايي در كنار مطالعات توصيفي و تحليلي
– توجه بيشتر به حوزه‌هاي مطالعات كاربردي
– تدوين فرايند مشاركت مخاطبان در موضوع‌يابي مطالعاتي

٢- تداوم پيشگامي در حوزه مطالعات اجتماعي
از طريق
– پرداختن به مسائل اجتماعي نوپديد و يا مغفول و آينده‌پژوهي در اين باره

– حفظ استقلال علمي
– گسترش ارتباط با نخبگان علمي و اجتماعي
– همكاري مطالعاتي با ساير موسسات مردم‌نهاد در طرح‌هاي مداخله اجتماعي آنان

٣- تامين منابع مالي موردنياز
از طريق :
– ايجاد سازمان پيشتيبانان مطالعات مستقل و مؤثر
– انجام مطالعات مرتبط با ماموريت مؤسسه براي دستگاه‌هاي اجرايي
– استفاده از فرصت برنامه‌هاي مسئوليت اجتماعي شركت‌ها
– بهره‌گيري از سرمايه اجتماعي اعضاي هيأت امنا

٤- گسترش ارتباطات و تثبيت پايگاه اجتماعي
ازطريق:
– معرفي موسسه در سطح مخاطبان و جامعه
– توسعه همكاري با ساير موسسات مردم‌نهاد
– تنوع بخشي به رسانه‌هاي ارتباطي

٥- ارتقاي توان سازماني
از طريق:
– تغيير رويكرد به سمت ايجاد سازمان كار حرفه‌اي
– بازنگري و بازسازي ساختار سازماني
– آموزش و مهارت‌افزايي كاركنان
– مشاركت فكري و اجرايي اعضاي هيات مديره
– افزايش مشاركت پاره‌وقت پژوهشگران و اعضاي هيات علمي در سازمان كار موسسه
– گسترش فرصت‌هاي همكاري داوطلبانه پژوهشگران