دکتر مصطفی معین

مصطفی معین

رئیس هیات مدیره
دکتر خانیکی

هادی خانیکی

عضو هیات مدیره

غلامرضا ظریفیان

عضو هیات مدیره
دکتر میلی منفرد

جعفر میلی‌منفرد

عضو هیات مدیره
مهندس مغازه

پیمان مغازه

مدیرعامل

ابوالحسن ریاضی

بازرس
ذکتر محدث

علی محدث خراسانی

عضو هیات مدیره
آقای سینکی

حسن یونسی سینکی

بازرس