هیات امنا

  1. محمد باقریان
  2. حسن تاج الدین
  3. سید محمدعلی توکل کوثری
  4. حمیدرضا جلایی پور
  5. محمد ستاری فر
  6. محمد تقی صالحی
  7. علی محدث خراسانی
  8. مصطفی معین  (رئیس)
  9. جعفر میلی منفرد (نایب رئیس)
  10. احمد علی نوربالا تفتی