اعضا هیات مدیره

مصطفی معین

رئیس هیات مدیره

جعفر میلی‌منفرد

عضو هیات مدیره

علی محدث خراسانی

عضو هیات مدیره

هادی خانیکی

عضو هیات مدیره

پیمان مغازه

مدیرعامل

حسن یونسی سینکی

بازرس

غلامرضا ظریفیان

عضو هیات مدیره

ابوالحسن ریاضی

بازرس