هیات مدیره

  1. محمدتقی صالحی
  2. علی محدث خراسانی
  3. مصطفی معین  (رئیس)
  4. پیمان مغازه (مدیرعامل)
  5. جعفر میلی منفرد