فصل چهارم- زن

دانشگاه در ایران چه کارکردی برای دختران دارد؟ دخترانی ایرانی به چه دلیل به دانشگاه می‌روند؟ در طول این قسمت صدای زنان

مادر شدن چگونه بر انتخاب‌ها و تصمیم‌های زنان اثر می‌گذارد؟ سیاستگذاری‌ها، شرایط فرهنگی و اجتماعی چه تاثیری در تعریف مادری دارد؟ زنان