اخبار
گزارش‌ها

بازارچه کتاب

یادداشت و مقالات
صدای دانش آموز

راه چاره: احترام

commentبدون دیدگاه

دکتر سمیه فریدونی
عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

صدای ذینفعان در هر حوزه، یکی از مطالب مهمی‌ست که در علوم اجتماعی مطرح می‌شود. این صدا به‌ویژه زمانی که برای اقلیت‌های اجتماعی باشد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

محروم از تحصیل

کودکان محروم از تحصیل در ایران

commentبدون دیدگاه

زهرا رحیمی
مدیرعامل جمعیت امداد دانشجویی امام علی (ع)
«محرومیت از تحصیل»،  یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره تداوم فقر در جهان شناخته شده است. بدان معنی که عدم برخورداری از آموزش مناسب……

پیامد بازار در مدرسه؛ طرد از تحضیل

پیامدِ بازار در مدرسه: طرد از تحصیل

comment1 دیدگاه

گفت‌وگو با جعفر ابراهیمی
درباره مسائلی که در زمینه آموزش کودکانِ بازمانده از تحصیل در مناطق حاشیه‌ای، پولی‌سازی آموزش و فعالیت سمن‌ها در این حوزه وجود دارد، به گفت‌وگو نشستیم.

فهرست